Betaling en verzending

Supplementen bestellen

Nederland
Bestellen bij Body & Power Shop is snel, eenvoudig, gratis en veilig. Bestelling die op werkdagen voor 15:00 uur geplaatst worden en mits het product op voorraad is worden direct verzonden zodat je jouw bestelling de volgende dag al in huis hebt. Naast de supersnelle levering vragen wij bij bestelling onder de €35,00 een bijdrage van €6,95 in de verzendkosten. Bestellingen boven de €35,00 worden gratis verzonden.

Belgie

Bestelling die op werkdagen voor 15:00 uur geplaatst worden en mits het product op voorraad is worden direct verzonden zodat je jouw bestelling de volgende dag al in huis hebt. Bij bestellingen uit Belgie vragen wij bij bestelling onder de €35,00 een bijdrage van €6,95 in de verzendkosten. Bestellingen boven de €35,00 worden gratis verzonden.

Je bestelling wordt verzonden met PostNL. Indien je voor 15:00 uur besteld hebt (ma-vr) wordt je pakket de volgende dag geleverd. Bij vooruitbetaling per bank geldt dat je bestelling wordt verzonden op het moment dat de betaling binnen is op onze bankrekening.

Wanneer je op het moment van bezorging niet thuis bent komt de bezorger de volgende dag nog een keer langs. De bezorger laat beide keren een briefje achter in de bus. Mocht je onverhoopt ook de tweede keer niet aanwezig zijn, dan kun je het pakket afhalen op het postkantoor. Wanneer je onder rembours hebt besteld, betaal je bij aanname van het pakket het verschuldigde bedrag. In sommige gevallen geeft de bezorger het pakket aan de buren af en laat dan een briefje achter in je brievenbus.

Bestelling afhalen

Bestellingen kunnen worden afgehaald op een door Body & Power Shop genoemd tijdstip, mits de betaling bij ons is bijgeschreven op onze rekening.

Betaalmethoden Nederland

Ideal
Directe bankoverschrijving
Apple Pay
PayPal
Creditcard

Betaalmethoden Belgie

Directe bankoverschrijving
Bancontact
KBC/CBC Betaalknop
ING Home’Pay
Apple Pay
PayPal
Creditcard

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Body & power

Artikel 1. ALGEMEEN

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten van Body & Power;
1.2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn.
1.3. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen Body & Power en de wederpartij kunnen door de wederpartij niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van Body & Power.
1.4. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de wederpartij, worden door Body & Power niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Body & Power is bevestigd.

Artikel 2. AANBIEDINGEN

2.1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en zijn geldig zolang de voorraad strekt. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Body & Power desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die order.
2.2. In prijscouranten of op internet (website), offertes en andere documenten vermelde hoeveelheden, gewichten, maten, prijzen e.d. zijn uitsluitend informatief. Hoewel de belangrijkste kenmerken van producten zo nauwkeurig mogelijk worden weergegeven hebben zij het karakter van een benaderende aanduiding en binden Body & Power niet.

Artikel 3. OVEREENKOMSTEN

3.1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen na dat Body & Power de order schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de order is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van Body & Power en deze algemene voorwaarden.
3.2. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – een aanvullende opdracht wordt aangereikt, wordt de oorspronkelijk overeengekomen levertijd te vervallen.
3.3. Wederpartij en Body & Power komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden gesteld in artikel 3.1 en 3.2 is voldaan. Vooral het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.
3.4. Er is geen bestelminimum, wij rekenen € 6,95 aan verzendkosten.

Artikel 4. PRIJZEN
4.1. Alle prijsopgaven en de prijzen die Body & Power zijn weergegeven in euro’s en inclusief BTW en andere op de overeenkomst vallende kosten, zoals heffingen.

4.2. Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs tenzij anders aangegeven.
4.3. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Body & Power gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade.

Artikel 5. BETALING

5.1. Bij bestellingen via de internetsite kan worden betaald met behulp van de op de site vermelde betalingsmogelijkheden. Betalingen middels facturen, mits nadrukkelijk overeengekomen, geschiedt binnen 7dagen na factuurdatum.
5.2. Betalen bij afhalen vindt contant plaats of op een door de vervoerder te bepalen wijze van betalen.
5.3. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend.
5.4. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is Body & Power alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.5% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag.
5.5. Alle door Body & Power gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met wederpartij, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van wederpartij.
5.6. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten- rente en kosten daaronder begrepen, zelfs al verklaart de wederpartij te dien aanzien anders.

Artikel 6. AFKOELINGSPERIODE, ANNULERING EN RETOUREN

6.1. Wederpartij heeft recht op een afkoelingsperiode van 14 dagen na levering van het product wanneer de wederpartij een consument is en mits de verpakking niet verbroken is. Tevens vervalt dit recht indien de producten in gebruik zijn genomen. Bedrijven zijn volgens de Wet Kopen of Afstand 2001 van dit recht uitgesloten. De wederpartij (consument) mag een product binnen vorengenoemde periode van 14 dagen terugsturen, waarbij ze alleen de portokosten voor het terugsturen hoeven te betalen.
6.1A. Wilt U gebruik maken van de retourmogelijkheid neem dan contact op via info@bodyenpower.nl , vernoem het bestelnummer in het onderwerp van de email en geef de reden van het retour aan. Afhankelijk van de reden van het retour kunt u het pakket voldoende gefrankeerd of kosteloos retoursturen. Wordt een pakket teruggestuurd zonder eerst contact met ons op te nemen dan is dit altijd op kosten van de klant.
6.2. Voorwaarden voor het recht van retour: Het product mag niet gebruikt zijn en dient nog als nieuw opnieuw verkoopbaar te zijn. (Consument moet product wel kunnen bekijken, maar niet in gebruik nemen). Het moet onbeschadigd, compleet en in de originele verpakking retour gestuurd worden.
6.3. Indien de wederpartij van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt en het product, ongebruikt en in originele verpakking met eventuele bijgeleverde accessoires zonder gebruiksschade aan body & Power worden aangeboden, dan draagt Body 7 Power zorg voor terugbetaling aan wederpartij binnen 30 dagen na ontvangst.
6.4. In geval van annulering door bedrijven zijn alle door Body 7 Power ter zake van de order c.q. opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Body & Power ten gevolge van de annulering geleden schade.

Artikel 7. LEVERTIJD, LEVERING, RISICO

7.1. In beginsel streeft Body & Power ernaar om bestellingen die voor 15:00 uur (16.00 voor Belgie) op een werkdag zijn geplaatst diezelfde dag te verzenden. De in de aanbieding en/of de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn geldt niet als fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard.
7.2. In het geval dat de wederpartij op het moment van bezorgen niet thuis wordt aangetroffen, worden de goederen de opvolgende dag wederom aangeboden. In beide gevallen wordt een notitie achtergelaten met de melding dat de levering kan worden opgehaald op het postkantoor. Een levering onder rembours dient contant te worden voldaan.
7.3. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
7.4. De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:
– er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Body & Power kan worden toegerekend;
– wederpartij in één of meer verplichtingen jegens Body & Power tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;
– wederpartij Body & Power niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen.
7.5. Wederpartij dient de bij Body & Power gekochte goederen in ontvangst te nemen en te controleren (zie garantie). Wanneer deze goederen door wederpartij worden geweigerd of levering niet mogelijk blijkt, worden de goederen door Body & Power opgeslagen, zulks voor rekening en risico van wederpartij. De kosten voor opslag zijn voor rekening van wederpartij. Body & Power zal nakoming vordering doch behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Body & Power op schadevergoeding.
7.6 Ingeval een bestelling niet uitgeleverd kan worden door schuld van de klant (verkeerde adres/ verkeerde naam/ niet afgehaald op locatie) dan rekenen wij een bijdrage in de verzendkosten van 7.00 euro.

Artikel 8. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

8.1. Body & Power zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
8.2. Body & Power is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij Body & Power
8.3. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Body & Power aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Body & Power worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Body & Power zijn verstrekt, heeft Body & Power het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 9. GARANTIE/RECLAME

9.1. Body & Power garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn.
9.2. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat Body & Power in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door haar geleverde producten. Mocht een product onbruikbaar zijn door beschadiging tijdens het verzenden, of niet overeenkomen met het bestelde, dan heeft de wederpartij de mogelijkheid om dit product te retourneren. De kosten van het retourneren van de artikelen komen altijd voor rekening van de wederpartij.
9.3. De garanties betreffende de geleverde zaken liggen bij de fabrikant van de betreffende zaken.
9.4. De wederpartij is gehouden voor het gebruik van de geleverde producten de bij de producten gevoegde informatie en adviezen van de fabrikant te lezen.
9.5. Reclame is niet mogelijk indien:
– de geleverde zaken een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;
– de zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van Body & Power op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd,
– de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Body & Power;
– wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens Body & Power (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan.
9.6. Indien wederpartij met inachtneming van het in de betreffende overeenkomst en deze algemene voorwaarden bepaalde binnen 5 dagen na ontvangst schriftelijk reclameert, en zijn reclame door Body & Power gegrond wordt bevonden, zal Body & Power te hare keuze de gebrekkige zaken (of onderdelen daarvan) om niet vervangen (waarna de vervangen zaken haar eigendom worden) dan wel een prijsreductie verlenen.
9.7. Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van wederpartij niet op.
9.8. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan wederpartij hieraan geen rechten ontlenen.

Artikel 10. KEURING

De zaken worden voor de aflevering door Body & Power gecontroleerd. Wederpartij heeft, voor eigen rekening, het recht de zaken voor de aflevering te keuren op tijd en plaats door Body & Power vastgesteld.

Artikel 11. NIET-NAKOMING/ ONTBINDING/OPSCHORTING
11.1. Body & Power is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:

– wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;
– wederpartij overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet of faillissement van wederpartij wordt aangevraagd;
– op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd;
11.2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien wederpartij, na daar toe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van XXL-No Body & Power passende zekerheid heeft gesteld.

Artikel 12. EIGENDOMSVOORBEHOUD

12.1. Levering onder rembours vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud en na volledige betaling is het product eigendom van de wederpartij.

Artikel 13. AANSPRAKELIJKHEID
13.1. Body & Power is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij. De nakoming van de verplichtingen uit garantie/reclame zoals omschreven in artikel 9 hiervoor geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Body & Power of leidinggevende ondergeschikten.
13.2. Body & Power evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove) nalatigheid van (niet-leidinggevende) ondergeschikten of van anderen die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.
13.3. Body & Power aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen.
13.4. Wederpartij dient Body & Power altijd in de gelegenheid te stellen een klacht af te wikkelen anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling.

Artikel 14. OVERMACHT

14.1. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Body & Power, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van Body & Power kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werk- stakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door Body & Power ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals te late levering door leveranciers), etc.
14.2. Overmacht geeft Body & Power het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft wederpartij tot betaling gehouden.

Artikel 15. PERSOONSGEGEVES

Body & Power zal alle gegevens en informatie van de wederpartij uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid.

Artikel 16. LAAGSTE PRIJSGARANTIE

Body & Power garandeert de laagste prijs. Wordt in een webwinkel hetzelfde product aangeboden tegen een lagere prijs en mocht blijken dat dit product door een rechtspersoonlijkheid daadwerkelijk direct is te leveren, dan hanteert Body & Power de laagste prijs.

Artikel 17. PARTIELE NIETIGHEID

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 18. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER
18.1. De vestigingsplaats van Body & Power is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Body & Power moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten.

18.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Body & Power is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
18.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Body & Power gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.

privacyverklaring

Body & Power, gevestigd aan Allersma 123 5655 CD Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Supplementen

Allersma 123

5655 CD Eindhoven

Body & Power  is te bereiken via info@bodyenpower.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Body & Power verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bodyenpower.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Body & Power verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Body & Power bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Body & Power verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Body & Power gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Body & Power gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Wat voor soorten cookies gebruikt Body & Power?

1. Functionele cookies

Met functionele cookies is het mogelijk om bij een vervolgbezoek informatie uit eerdere bezoeken op te halen. Dit wordt in de praktijk onder meer gebruikt om bij te houden dat je bent ingelogd, in welke taal je de website wenst te bezoeken en welk land je voorkeur heeft voor bezorging.

Functionele cookies zijn onder meer nodig om onze webshop goed te laten functioneren: ze houden bijvoorbeeld bij wat er in je winkelwagen zit tijdens het bestelproces.

2. Analytische cookies

Analytische cookies verzamelen anonieme informatie over hoe onze website bezocht wordt en hoe website functies worden gebruikt. Met dergelijke informatie kunnen statistische gegevens over het gebruik van de website worden verzameld door Google Analytics en kunnen we vervolgens de werking van de website analyseren en verbeteren.

Analytische cookies bevatten een uniek nummer en bevatten geen persoonsgegevens. Deze cookies worden dus niet gebruikt om je persoonlijk te herkennen. De anonieme gegevens die verkregen worden, worden alleen gebruikt om de website te verbeteren.

Google Analytics

Doel: Met Google Analytics worden anoniem, statische gegevens over het gebruik van de website verzameld met als doel de website te optimaliseren voor een betere gebruikerservaring.

Wat wordt er gedeeld? Google deelt anonieme data met derden.

Privacy statement: Google analytics

3. Cookies voor Social Media

Cookies voor social media maken het mogelijk om in te loggen via social media en producten te delen op je social media pagina. Om deze koppeling te laten werken zijn cookies vereist. Cookies voor social media houden tevens bij welke producten je bekijkt op onze website om vervolgens een persoonlijke aanbieding in je nieuwsoverzicht te kunnen tonen afgestemd op jouw voorkeuren.

Facebook

Doel: het doel van cookies voor sociale media zijn het kunnen inloggen met een social media account. Daarnaast zorgen deze cookies voor het goed functioneren van de ‘delen op sociale media’ buttons. Tot slot houden deze cookies bij welke producten je bekijkt op onze website om vervolgens een persoonlijke aanbieding in je nieuwsoverzicht te kunnen tonen. Zonder deze cookies loop je persoonlijke aanbiedingen mis.

Privacy Statement Facebook

Instagram

Doel: Deze cookies houden bij welke pagina’s je bekijkt. Zo kunnen we relevante advertenties en aanbiedingen tonen via Instagram. Zonder deze cookies loop je persoonlijke aanbiedingen mis.

Wat wordt er gedeeld? Instagram deelt anonieme data met derden.

Privacy Statement Instagram

Twitter

Doel: Je kunt informatie van onze website delen via Twitter. Om deze button te laten werken zijn cookies vereist.

Wat wordt er gedeeld? Body & Power deelt alleen versleutelde data met Twitter.

Privacy statement Twitter

Google+

Doel: Je kunt informatie van onze website delen via Google+. Om deze button te laten werken zijn cookies vereist.

Wat wordt er gedeeld? Body & Power deelt alleen versleutelde data met Google+.

Privacy statement Google+

4. Tracking cookies (voor persoonlijke voorkeuren en advertenties)

Body & Power maakt gebruik van cookies om je een betere gebruikerservaring te kunnen bieden die is afgestemd op jouw persoonlijke voorkeuren. Met behulp van tracking cookies is het voor Body & Power mogelijk om relevante advertenties te tonen zonder dat je hiervoor extra informatie moet indienen of constant dezelfde informatie ziet. Wij gebruiken deze cookies ook om je niet lastig te vallen met advertenties die voor jou niet relevant zijn of om je niet lastig te vallen met advertenties van producten die je onlangs hebt aangeschaft.

We laten ook advertenties van Body & Power zien op andere websites, hiervoor maken wij gebruik van een advertentienetwerk. Mocht je bijvoorbeeld een eiwitproduct in je winkelmand geplaatst hebben maar niet over zijn gegaan tot aankoop, dan kan het zijn dat je dit eiwitproduct ziet verschijnen op bijvoorbeeld een nieuwswebsite die is aangesloten bij een advertentienetwerk. Niet alle externe advertenties maken deel uit van een advertentienetwerk. Wanneer je cookies verwijdert kan het dus nog steeds zijn dat je een advertentie van Body & Power ziet.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@bodyenpower.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Body & Power zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Body & Power wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Body & Power neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bodyenpower.nl